Suez

Country: nước Thái Lan

Year of Completion: 2020

Application: Nhà kho

Tonnage: 238 MT

Job: VN971