WHA Z62

Country: nước Thái Lan

Year of Completion: 2020

Application: Nhà kho

Tonnage: 327 MT

Job: VN953