Trung tâm giáo dục Cinec 6 tầng ở Colombo, Srilanka

//Trung tâm giáo dục Cinec 6 tầng ở Colombo, Srilanka

Category: Tòa nhà

Country: Srilanka

Year of Completion: 2020

Application: Tòa nhà

Tonnage: 407 MT

Job: VN924