Coal Yard in Thailand - Kirby South East Asia

Sân than ở Thái Lan

//Sân than ở Thái Lan

Country: nước Thái Lan

Year of Completion: 2021

Application: Bãi than

Tonnage: 1293 MT

Job: VN961