Country: nước Thái Lan

Year of Completion: 2020

Application: Nhà kho

Tonnage: 474 MT

Job: VN945