Tòa nhà 9 tầng ở thành phố Davao

//Tòa nhà 9 tầng ở thành phố Davao

Country: Phi-líp-pin

Year of Completion: 2020

Application: Tòa nhà

Tonnage: 154 MT

Job: VN930

Tags: