FA14_FA15

Country: nước Thái Lan

Year of Completion:

Application: Nhà kho

Tonnage: MT

Job: VN971