Tòa nhà cao tầng ở Singapore

//Tòa nhà cao tầng ở Singapore

Country: Singapore

Year of Completion: 2015

Application: Tòa nhà

Tonnage: 1858 MT

Job: VN00454